Sklep z produktami największego w Polsce producenta pelletu.
Tutaj kupisz pellet online od jednego z naszych regionalnych dystrybutorów.

Bezpieczne zakupy: pellet cena od producenta. Bezpieczna sprzedaż pelletu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU
ePellety.pl

Artykuł 1
[postanowienia ogólne]

 1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką”) określa zasady przetwarzania danych osobowych osób korzystających z serwisu Internetowego zamieszczonego pod adresem ePellety.pl (zwany dalej „Serwisem”).
 2. Celem Polityki prywatności jest umożliwienia Tobie - użytkownikowi Serwisu (zwanym dalej: „Użytkownikiem”) zapoznanie się z działaniami podejmowanymi przez administratora w zakresie danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem Serwisu, a także z przysługującymi Tobie prawami.

Artykuł 2
[administrator danych osobowych]

 1. Administratorem danych osobowych czyli podmiotem odpowiedzialnym za ich przetwarzanie zgodnie z prawem jest Stelmet S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (65-127 Zielona Góra), przy ul. Gorzowskiej 20, telefon: 68 3293800, e-mail: stelmet@stelmet.com (zwany dalej „Administratorem”), z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej.
 2. W zakresie składania zamówienia za pośrednictwem Serwisu – administratorem danych jest sprzedawca, do którego składasz zamówienie. Dane sprzedawcy jako administratora są każdorazowo widoczne pod formularzem zamówienia. W przypadku, gdy sprzedawcą jest Stelmet S.A. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Gorzowskiej 20 –  jest on administratorem tych danych osobowych na zasadach określonych w niniejszej Polityce.

Artykuł 3
[inspektor ochrony danych osobowych]

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się  kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. Z inspektorem można się  skontaktować w następujący sposób: pisemnie na adres: ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”, za pośrednictwem e-mail: iodo@stelmet.com, telefonicznie: 668856762.

Artykuł 4
[cele i podstawy przetwarzania danych osobowych]

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, w zależności od usług z jakich korzystasz jako jego Użytkownik:

a) rejestracja konta w Serwisie:

 • wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na prowadzeniu i utrzymywaniu konta, a także korzystania przez Ciebie z wszelkich funkcjonalności konta (historia zamówień, reklamacje), umożliwienia dokonania zakupów w sklepie  ePellety.pl z wykorzystaniem konta oraz obsługi tych transakcji, rozwiązywania problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem Twojego konta, obsługi zgłoszeń jakie do nas kierujesz w związku z korzystaniem z konta, a także kontaktowania się z Toba w celach związanych ze świadczeniem usług  – w tym zakresie podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom, prowadzenia badań i analiz pod kątem funkcjonalności sklepu ePellety.pl, korzystania z uprawnień związanych z administrowaniem kontem, marketingu bezpośredniego produktów i usług, obsługi Twoich zapytań jeżeli nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, organizacji promocji i akcji lojalnościowych, w których możesz wziąć udział, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, przechowywania danych w celach archiwizacyjnych, marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, możliwości wykazania przez nas, że Twoje dane przetwarzamy zgodnie z przepisami prawa – podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interesu.

Podanie przez Ciebie danych osobowych w formularzu rejestracji konta jest dobrowolne,  aczkolwiek niezbędne do założenia konta i świadczenia na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną.

b) złożenia zamówienia za pośrednictwem Serwisu

 • złożenia przez Ciebie zamówienia poprzez serwis ePellety.p,l a także rozwiązywania problemów technicznych powstałych przy składaniu zamówienia oraz obsługi zgłoszeń jakie do nas kierujesz dotyczących złożonego zamówienia - podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,
 • wykonania umowy sprzedaży zawartej poprzez serwis ePellety.pl, a także kontaktowania się z Toba w sprawach związanych z wykonaniem tej umowy  - podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie umowy sprzedaży,   
 • rozpatrywania złożonych przez Ciebie reklamacji –podstawą przetwarzania jest nasz obowiązek wynikający z przepisów prawa dotyczący rękojmi za wady towarów,
 • obsługi zapytań jeżeli nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,  przechowywania danych w celach archiwizacyjnych, organizacji promocji i akcji lojalnościowych, w których możesz wziąć udział, a także możliwości wykazania przez nas, że Twoje dane przetwarzamy zgodnie z przepisami prawa oraz marketingu bezpośredniego oferowanych przez administratora produktów – w tym zakresie podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes.

Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie złożenia zamówienia jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji tego zamówienia oraz wykonania umowy sprzedaży.

c) Newsletter

 • wysyłanie Tobie informacji o promocjach i zmianach w ofercie, a także pozostałych informacji marketingowych dotyczących naszych towarów i usług – podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest udzielona przez Ciebie zgoda, a także nasz prawnie uzasadniony interes – w zakresie prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych towarów i usług.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przesyłania na Twoją prośbę informacji o promocjach i zmianach w ofercie, a także pozostałych informacji marketingowych dotyczących naszych towarów i usług.

Artykuł 5
[przekazywanie danych osobowych]

 1. Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu uczestniczącym w wykonywaniu przez nas czynności, które dostarczają oraz serwisują nam narzędzia IT niezbędne do prowadzenia Serwisu, naszym doradcom, kancelariom prawnym oraz agencjom PR oraz marketingowym, a także podmiotom zapewniającym usługi płatnicze oraz realizującym dostawy zamówionego przez Ciebie towaru – w zakresie w jakim realizujemy złożone przez Ciebie zamówienie.
 2. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, przy czym zakres danych do których mają dostęp jest ograniczony wyłącznie do danych niezbędnych do wykonania czynności na nasze zlecenie. Podmioty te nie mogą wykorzystywać przekazanych im danych osobowych do innych celów niż zostały im przez nas wskazane.

Artykuł 6
[pliki cookies]

 1. Nasz Serwis gromadzi dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Użytkownika. Piksele to niewielkie obrazy stanowiące część kodu strony internetowej, które umożliwiają innemu serwerowi, m.in. pomiar oglądalności strony, i często stosowane są wraz z plikami cookies. Kod strony śledzi, czy i kiedy (oraz na jakiej stronie) piksel został załadowany, dostarczając informacji, że Użytkownik obejrzał część lub całość danej strony.
 2. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Zbieramy zarówno ciasteczka „stałe”, jak i „sesyjne”. Ciasteczka „stałe” przechowywane są na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy ciasteczka „sesyjne” są usuwane automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki. Dodatkowo stosujemy również cookies podmiotów zewnętrznych, które umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Użytkownika.
 3. Pliki cookies wykorzystujemy w celu analizy sposobu użytkowania z naszego Serwisu, a także w celach marketingowych – dla osiągnięcia tych celów nie jest wymagane zidentyfikowanie Ciebie jako użytkownika Serwisu, o ile nie korzystasz z żadnych usług wskazanych w Artykule 4.
 4. Pomimo tego, jeżeli nie chcesz byśmy wykorzystywali pliki cookie możesz samodzielnie wyłączyć ich stosowanie poprzez zmianę ustawień przeglądarki Internetowej z której korzystasz. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:
  Internet Explorer
  Mozilla Firefox
  Chrome
  Opera.
 5. Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą utrudnić korzystanie za wszystkich funkcjonalności Serwisu.

Artykuł 7
[jak długo przechowujemy dane osobowe]

 1. Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do wykonania usług świadczonych drogą elektroniczną a także wykonania umowy sprzedaży (realizacji zamówienia), maksymalnie jednak do upływu terminu przedawnienia roszczeń.
 2. W zakresie danych pozyskanych z Newslettera, dane te przechowujemy tak długo jak nie wypiszesz się z Newslettera.
 3. Przechowujemy również dane osobowe przez okres, który wynika z wykonywania przez nas obowiązków (np. podatkowych, rachunkowych) w celu umożliwienia weryfikacji ich wypełnienia przez organy publiczne.

Artykuł 8
[bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych]

Dbamy o to by Twoje dane osobowe były bezpieczne poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, których celem jest przeciwdziałanie przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, utracie, zmodyfikowaniu, nieuprawnionemu ujawnieniu lub nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.  

Artykuł 9
[jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych]

 1. W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych.Ponadto, możesz żądać  sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 2. W przypadku danych, które udostępniłeś nam na podstawie swojej zgody i które będziemy przetwarzać z wykorzystaniem systemów informatycznych, masz prawo otrzymać je od nas w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego lub poprosić nas byśmy przesłali je bezpośrednio innemu administratorowi.
 3. W przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz ją cofnąć w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
 4. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Artykuł 10
[Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych ]

 1. W przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
 2. Dodatkowo, w przypadku gdy Twoje dane będziemy przetwarzać na potrzeby marketingu bezpośredniego, również masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania jeżeli jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Artykuł 11
[podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany oraz profilowanie]

Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany - będziemy wykorzystywać profilowanie do oceny niektórych informacji o Tobie, w tym do analizy lub prognozy Twoich preferencji związanych z korzystaniem z Serwisu, jednak nie będzie to wobec Ciebie wywoływało żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób nie będzie istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Artykuł 12
[przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych]

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw położonych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (państwa trzecia) ani do organizacji międzynarodowych.

Artykuł 13
[postanowienia końcowe]

 1. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu z naszym inspektorem ochrony danych osobowych.
 2. Określone w Polityce zasady są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
Newsletter - bądź na czasie!

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Stelmet S.A. z siedzibą w Zielonej Górze. Z inspektorem ochrony danych osobowych możesz się skontaktować listownie ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub wysyłać e-mail na adres iodo@stelmet.com lub pod numerem 668856762. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wysyłania informacji o aktualnościach dotyczących Stelmet S.A. W każdym czasie możesz cofnąć wyrażoną nam zgodę. Masz prawo dostępu do swoich danych, możesz żądać sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Możesz również zgłosić sprzeciw odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kliknij jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. *

Komunikat

Na podany adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

I. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Stelmet S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej: my). Jako administrator dbamy o to by przekazywane nam przez Państwa dane osobowe były bezpieczne. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra
- za pośrednictwem e-mail: stelmet@stelmet.com
- telefonicznie: 68 3293800.

II. Z kim możesz się kontaktować w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się skontaktować w następujący sposób:
- pisemnie na adres: ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”
- za pośrednictwem e-mail: iodo@stelmet.com
- telefonicznie: 668856762

III. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wysyłania Tobie informacji o promocjach i zmianach w ofercie, a także pozostałych informacji marketingowych dotyczących naszych towarów i usług.
Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest udzielona przez Ciebie zgoda, a także nasz prawnie uzasadniony interes – w zakresie prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych towarów i usług.

IV. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom je przetwarzającym w naszym imieniu uczestniczącym w wykonywaniu przez nas czynności:
- podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne (IT),
- agencjom PR oraz agencjom marketingowym.
Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, przy czym zakres danych do których mają dostęp jest ograniczony wyłącznie do danych niezbędnych do wykonania czynności na nasze zlecenie. Podmioty te nie mogą wykorzystywać przekazanych im danych osobowych do innych celów niż zostały im przez nas wskazane.

V. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody (wypisania się z newslettera).

VI. Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?
Masz prawo dostępu do swoich danych w każdej chwili. Ponadto, możesz żądać sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
W przypadku danych, które udostępniłeś nam na podstawie swojej zgody i które będziemy przetwarzać z wykorzystaniem systemów informatycznych, masz prawo otrzymać je od nas w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego lub poprosić nas byśmy przesłali je bezpośrednio innemu administratorowi.
W przypadku, gdy wyraziłeś zgodą na przetwarzanie danych osobowych, możesz ją cofnąć w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

VII. Kiedy możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych?
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
Dodatkowo, w przypadku gdy Twoje dane będziemy przetwarzać na potrzeby marketingu bezpośredniego, również masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania jeżeli jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

VIII. Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przesyłania na Twoją prośbę informacji o promocjach i zmianach w ofercie, a także pozostałych informacji marketingowych dotyczących naszych towarów i usług.

IX. Czy decyzje dotyczące Państwa są podejmowane w sposób zautomatyzowany?
Decyzje podejmowane na podstawie Twoich danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na podstawie przekazanych informacji nie dokonujemy również profilowania.

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej w dziale Polityka prywatności

Zamknij