Sklep z produktami największego w Polsce producenta pelletu.
Tutaj kupisz pellet online od jednego z naszych regionalnych dystrybutorów.

Pellet sprzedaż internetowa- Producent pelletu Stelmet zaprasza!

Regulamin sklepu internetowego

I. Słowniczek.
II. Postanowienia Ogólne.
III. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego.
IV. Składanie zamówień.
V. Ceny Towarów oraz dokonywanie płatności.
VI. Realizacja zamówień.
VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy.
VIII. Gwarancja i odpowiedzialność. Reklamacje.
IX. Licencja.
X. Ochrona danych osobowych.
XI. Rozwiązanie umowy oraz zmiany regulaminu.
XII. Postanowienia końcowe.

I. Słowniczek:
Adres poczty elektronicznej Klienta – adres poczty elektronicznej Klienta podany przy Rejestracji.
Klient – osoba fizyczna posiadająca ograniczoną lub pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego,
Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu,
Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Sklepu internetowego,
Rejestracja – oznacza proces zmierzający do założenia konta użytkownika na stronie epellety.pl
Sklep internetowy / Sklep – oznacza serwis internetowy znajdujący się pod adresem: sklep.polishpellet.com, za pośrednictwem którego Sprzedający sprzedaje prezentowane na powyższej Stronie internetowej Towary,
Sprzedający, Sprzedawca – podmiot sprzedający towar, którego dane wyświetlane są przy składaniu zamówienia,
Strona internetowa – oznacza stronę internetową znajdującą się pod adresem sklep.polishpellet.com, na której prowadzony jest Sklep internetowy,
Towar – oznacza rzeczy ruchome umieszczone przez Sprzedającego na Stronie internetowej Sklepu, które mogą podlegać Umowie sprzedaży,
Umowa o świadczenie usług – nieodpłatnie świadczenie za pośrednictwem Sklepu Internetowego usług: podtrzymywania sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta; przechowywania i udostępniania Klientowi za pośrednictwem konta historii zamówień.
Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, pomiędzy Sprzedającym a Klientem,

II. Postanowienia Ogólne.

§1

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym epellety.pl jest prowadzony przez MRGARDEN Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra, NIP: 9731017468, REGON: 081212609, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000511160.

§2

Sprzedaż Towarów i usług prowadzona jest w Sklepie internetowym za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o Towarach i usługach zamieszczane są na Stronie internetowej.

§3

Niniejszy Regulamin formułuje zasady zawierania umów sprzedaży Towarów pomiędzy Klientem a Sprzedającym, zawieranych na odległość za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, a także prawidłowego korzystania ze Strony internetowej.

§4

Wszelkie zapisy niniejszego Regulaminu mają pierwszeństwo przed innymi uregulowaniami, w tym wynikającymi z przepisów prawa, w zakresie dozwolonym przez prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§5

Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu internetowego, zarówno do tych Klientów będących Konsumentami, jak i do tych Klientów niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu Internetowego, Usług Elektronicznych lub zawierających Umowy Sprzedaży (z wyjątkiem zapisów Regulaminu, które są skierowane wyłącznie do Klientów niebędących Konsumentami). Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak konieczna aby utworzyć Konto i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad opisanych w Regulaminie.

§6

Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu uzyskują moc z chwilą zamieszczenia ich na Stronie internetowej. Klienci posiadający konta użytkownika o każdorazowej zmianie Regulaminu będą informowani w wiadomości e-mail wysyłanej na adres poczty elektronicznej podany przy Rejestracji. Sprzedaż odbywa się na podstawie treści Regulaminu obowiązującej w chwili składania zamówienia. Po skutecznym złożeniu zamówienia, potwierdzonym wysłaniem wiadomości e-mail na podany przy Rejestracji adres poczty elektronicznej, cena zamówionego Towaru nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian wprowadzanych w Regulaminie.

§7

Wszelkie treści znajdujące się na Stronie internetowej, w szczególności dotyczące Towarów oraz ich cen lub, w przypadku składania Zamówień z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy sprzedaży, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

§8

Do zawarcia Umowy sprzedaży niezbędnym jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej, na które wysyłane będą informacje dotyczące realizacji zamówienia, w szczególności dotyczące jego przyjęcia .

§9

W przypadku ograniczonej dostępności Towaru w Sklepie internetowym zamówienia realizowane będą w kolejności w jakiej zostały złożone, do momentu całkowitego wyczerpania zasobów będących w posiadaniu Sklepu.

III. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego.

§1

Niezbędnym warunkiem uprawniającym do korzystania ze Sklepu internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja.

§2

Klient przy Rejestracji oraz przy dokonywaniu zakupu zobowiązany jest do podania wszelkich wymaganych informacji zgodnie z prawdą. Ponadto na Kliencie spoczywa obowiązek dopilnowania, aby wszelkie dane znajdujące się na jego koncie użytkownika lub podawane na formularzu sprzedaży były danymi aktualnymi.

§3

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelką szkodę spowodowaną podaniem błędnych lub nieaktualnych informacji przy Rejestracji.

§4

Wszelkie dane podawane przy Rejestracji oraz składaniu zamówień są chronione przed ich pozyskaniem oraz modyfikacją przez osoby nieuprawnione.

§5

Klient zobowiązany jest w szczególności do:
1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie powodujący zakłóceń w jego funkcjonowaniu, w szczególności poprzez użycie odpowiedniego oprogramowania oraz urządzeń,
2. niepodejmowania działań mających na celu pozyskanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym informacji niejawnych, stanowiących dobra chronione Sprzedającego oraz podmiotu prowadzącego Sklep internetowy,
3. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również z niniejszym Regulaminem oraz przyjętymi zwyczajami,
4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy zarówno dla Sprzedającego, dla podmiotu prowadzącego Sklep internetowy, jak i dla innych Klientów Sklepu internetowego,
5. wykorzystywania wszelkich treści zamieszczonych na Stronie internetowej jedynie w celach ukierunkowanych na zawarcie Umowy sprzedaży.

§6

Podmiot prowadzący Sklep internetowy jest uprawniony do usunięcia konta Klienta lub pozbawienia Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak i wszystkich uprawnień wiążących się z założeniem konta użytkownika, w przypadku podania nieprawdziwych danych przy zakładaniu konta użytkownika, jak również w przypadku naruszenia obowiązków wynikających z Regulaminu.

§7

Klient pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu internetowego nie może dokonać ponownej Rejestracji bez uprzedniej zgody podmiotu prowadzącego Sklep internetowy.

§8

O braku możliwości zrealizowania zamówienia Klient informowany jest poprzez wysłanie wiadomości na Adres poczty elektronicznej Klienta.

IV. Składanie zamówień.

§1

1. Zamówienia składane są na stronie internetowej epellety.pl:
- przy pomocy konta użytkownika założonego przy dokonywaniu Rejestracji
- korzystając z opcji zakupu bez Rejestracji
2. Klient w momencie składania zamówienia:
- oświadcza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty
- akceptuje treść niniejszego Regulaminu
3. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego są określone w Polityce prywatności.

§2

Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
1. System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS
2. Procesor: 1 GHz
3. RAM: 1 GB pamięci RAM
4. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca
5. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768
6. Sterowanie: klawiatura, mysz
7. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s
8. Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10)

§3

Złożenie zamówienia możliwe jest przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§4

Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14, jak również w soboty, niedziele oraz inne dni wolne od pracy zostaną zrealizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym.

§5

Wysłanie zamówienia na Towary oferowane w Sklepie internetowym będzie traktowane jako oferta zawarcia umowy sprzedaży złożona Sprzedającemu przez Klienta, zgodnie z treścią Regulaminu.

§6

Informacja o przyjęciu lub odmowie przyjęcia oferty zostanie wysłana na Adres poczty elektronicznej Klienta.

§7

Po otrzymaniu wiadomości e-mail o przyjęciu oferty (przyjęcie zamówienia do realizacji) dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów zamówionych przez Klienta za pomocą Sklepu internetowego pomiędzy Klientem a Sprzedającym. W przypadku nieotrzymania przez Klienta żadnej wiadomości w terminie 7 dni od złożenia zamówienia należy sprawdzić folder „Spam” znajdujący się w skrzynce e-mail lub skontaktować się bezpośrednio ze Sklepem internetowym pod numerem telefonu wskazanym na Stronie internetowej.

§8

Klient ma prawo do rezygnacji z dokonanego zamówienia lub do dokonania jego zmiany do momentu otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji. Powyższe oświadczenie woli należy skierować drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedającego.

V. Ceny Towarów oraz dokonywanie płatności.

§1

Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na Stronie internetowej Sklepu:
1. podawane są w złotych polskich oraz we wspólnej walucie europejskiej euro,
2. zawierają podatek VAT,
3. zawierają informację dotyczącą kosztów dostawy,
4. w przypadku uzgodnienia dostawy z dostarczeniem Towaru Klientowi, ceny nie obejmują rozładunku oraz innych dodatkowych czynności i usług.

§2

Cena Towaru jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

§3

Klient dokonuje płatności za zamówiony Towar przed dostawą płatnością elektroniczną za pośrednictwem upoważnionego portalu tj. poprzez system Przelewy24. Ceny Towarów, akcje promocyjne oraz wyprzedaże mogą ulegać zmianom lub być odwoływane, jednak powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych i przyjętych do realizacji przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

VI. Realizacja zamówień.

§1

Proces realizacji zamówienia rozpoczyna się z chwilą wysłania do Klienta wiadomości e-mail o przyjęciu oferty.

§2

Termin realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych od dnia wpływu całej ceny za Towar na konto Sprzedającego. Dostawa odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 zgodnie z regulaminem firmy kurierskiej dostępnej na stronie: https://www.pekaes.pl/

§3

Zamówione Towary dostarczane są na wskazany na koncie użytkownika adres. W przypadku chęci zmiany adresu zapisanego na koncie użytkownika do dostarczenia zamówionych Towarów, należy wpisać nowy adres dostawy przy składaniu zamówienia.

§4

Po upływie terminu określonego w §2 Klient ma prawo do anulowania zamówienia bez ponoszenia żadnych kosztów. Oświadczenie woli o anulowaniu zamówienia należy wysłać na adres poczty elektronicznej Sklepu internetowego oraz Sprzedającego, podając jak przyczynę przekroczenie terminu na realizację zamówienia.

§5

Uprawnienie z §4 nie przysługuje w przypadku gdy strony zgodnie przedłużyły czas realizacji zamówienia, a także jeżeli Towar został wysłany przed otrzymaniem oświadczenia woli o anulowaniu zamówienia.

§6

Wszystkie zamówienia realizowane są w kolejności ich otrzymania do momentu wyczerpania zasobów poszczególnych Towarów oferowanych w Sklepie.

§7

Do każdej przesyłki Sprzedający dołącza dowód zakupu, którym jest faktura VAT. O chęci otrzymania faktury VAT należy poinformować przy dokonywaniu zamówienia podając przy tym niezbędne dane. Dowód zakupu będzie wysłany drogą elektroniczną na wskazany w zamówieniu adres e-mail.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy.

§1

Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupu Towarów niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową („Konsument”) może odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Wskazany powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Konsumentowi Towaru przez przewoźnika lub dostawcę. Klienci dokonujący zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową nie mają prawa do odstąpienia od umowy.

§2

Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres Sprzedającego podany przy składaniu Zamówienia lub w potwierdzeniu przyjęcia oferty lub poprzez wysłanie ww. oświadczenia woli drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedającego.

§3

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, co oznacza, że oświadczenie o odstąpieniu będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony Towar posiada uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia lub gdy występują w nim braki elementów które stanowią jego integralną część, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku wady fizycznej Towaru.

§4

Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Klient końcowy wyraża zgodę na poniesienie ewentualnych kosztów transportu zwracanego towaru do sprzedającego

§5

Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres Sprzedającego podany przy składaniu Zamówienia lub w potwierdzeniu przyjęcia oferty, chyba że Strony zgodnie ustalą inne miejsce zwrotu Towaru. Koszty transportu Towaru pokrywa Sprzedający.

VIII. Gwarancja i odpowiedzialność. Reklamacje.

§1

Sprzedający odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i wady prawne Towaru.

§2

W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

§3

Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Towar o uzgodnionej jakości i bez wad. Odpowiedzialność za zachowanie szczegółowych właściwości obowiązuje tylko wówczas, kiedy zostanie to zadeklarowane w odrębnym piśmie lub wiadomości e-mail.

§4

Klient może przesłać reklamację pisemną na adres Sprzedającego podany przy składaniu Zamówienia lub w potwierdzeniu przyjęcia oferty lub w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedającego podany przy składaniu Zamówienia lub w potwierdzeniu przyjęcia oferty. Czas rozpatrzenia reklamacji jakościowej z uwagi na konieczność badania pelletu wynosi do 3 tygodni.

§5

Każdorazowe uznanie zasadności reklamacji może nastąpić tylko po uprzednim dokonaniu inspekcji Towaru i uznaniu wady przez Sprzedającego w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (poprzez wiadomość e-mail).

§6

W przypadku uznania wady przez Sprzedającego, Klient może żądać wymiany towaru wadliwego na towar wolny od wad albo obniżenia ceny.

§7

Pomimo stwierdzenia wad oraz wniesienia reklamacji, Klient zobowiązany jest odebrać Towar, należycie go rozładować i zmagazynować.

§8

W odniesieniu do Klientów, którzy nie są Konsumentami obowiązują następujące postanowienia:
1. Postanowienia regulaminu oraz Kodeksu Cywilnego nie mają zastosowania do towarów nabytych przez Klienta w ramach akcji promocyjnej prowadzonej przez Sprzedającego, w której cena towaru jest niższa niż katalogowa. Fakt nabycia towaru na niniejszych warunkach zaznaczany jest na dokumentach sprzedaży.
2. Na Kliencie spoczywa obowiązek wykazania, że wada występowała już w chwili wydania Towaru. Kupujący jest zobowiązany do szczegółowego zgłoszenia wszelkich wad wraz z wymienieniem ich rodzaju i zakresu.

IX. Licencja.

§1

Wyłączne prawa do treści umieszczanych w ramach Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu Internetowego, znak towarowy, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z tych treści nieodpłatnie, a także do korzystania z treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu Internetowego, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego, na terenie całego świata. Wykorzystywanie tych treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.

§2

Klient, umieszczając w ramach Sklepu Internetowego jakiekolwiek treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi na koncie lub w innym miejscu Sklepu Internetowego udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług (w tym funkcjonowaniem i rozwojem Sklepu Internetowego), a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. W zakresie, w którym Klient nie jest uprawniony do udzielania licencji Klient zobowiązuje się uzyskać dla Sprzedawcy takie odpowiednie licencje.

X. Ochrona danych osobowych.

§1

Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

§2

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia konta i zawarcia Umowy Sprzedaży.

§3

Dane osobowe Klienta udostępnione w ramach Sklepu Internetowego lub uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, będą przetwarzane przez Sprzedawcę w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy w ramach Sklepu Internetowego oraz opisanych szczegółowo w ramach Polityki Prywatności dostępnej w Sklepie Internetowym.

§4

1. Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
2. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie Internetowym.

XI. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług oraz zamiana regulaminu.

§1

Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji udzieloną na podstawie pkt IX Regulaminu z Klientem za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, którymi są:
a. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
b. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacja wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
c. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

§2

Niezależnie od treści §1, mając na uwadze szczególną dbałość Sprzedawcy o ochronę danych osobowych Klienta i ich przetwarzanie przez odpowiedni czas, Sprzedawca może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku aktywności Klienta w Sklepie Internetowym przez nieprzerwany okres minimum 3 lat, o czym poinformuje Klienta na 3 miesiące przed rozwiązaniem umowy.

§3

Sprzedawca swoje oświadczenie o którym mowa w §1 i §2 wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia konta albo składania Zamówienia.

§4

Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji udzieloną zgodnie z pkt IX Regulaminu za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia i/lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz składania Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Treści, z ważnych powodów, w szczególności w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, po uprzednim wezwaniu Klienta do zaprzestania naruszeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

§5

Z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, Sprzedawca w celu uniknięcia dalszych szkód może nie przyjąć oferty Klienta w zakresie określonych form płatności lub dostawy. Niniejsze postanowienie stosuje się niezależnie od tego, jakimi danymi identyfikuje się Klient i jakie dane podaje przy składaniu Zamówienia.

§6

W przypadku złożenia kolejnego Zamówienia przy wybraniu określonego sposobu płatności lub dostawy przez Klienta, wobec którego zastosowanie znalazło postanowienie §4 lub §5 Regulaminu, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, przesyłając wiadomość na podany przez Klienta adres e-mail celem powiadomienia o rażącym naruszeniu przez Klienta Regulaminu i braku przyjęcia oferty z wykorzystaniem określonego sposobu płatności lub dostawy, przy jednoczesnym wskazaniu alternatywnych sposobów płatności lub dostawy.

§7

Klient, wobec którego zastosowanie znalazło postanowienie §4 lub §5 Regulaminu, może korzystać ze Sklepu Internetowego lub korzystać z określonego sposobu płatności lub dostawy po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą (za pośrednictwem BOK) i uzyskaniu zgody Sprzedawcy na dalsze korzystanie ze Sklepu Internetowego lub korzystanie z określonego sposobu płatności lub dostawy.

§8

Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego. Sprzedawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu (z wyjątkiem zapisów które dotyczą Klientów niebędących Konsumentami i może ulec zmianie w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa) w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
a. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
b. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
c. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

§9

W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Sklepie Internetowym oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy zawieraniu Umowy o Świadczenie Usług przez Klienta adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 30 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Klientów którzy zawarli Umowę o Świadczenie Usług, tj. posiadających Konto, mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów Sprzedaży przed zmianą Regulaminu.

XII. Postanowienia końcowe.

§1

Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne nie wpływa w żaden sposób na inne postanowienia Regulaminu.

§2

Sprzedający oraz podmiot prowadzący Sklep internetowy nie ponoszą odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

§3

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.06.2019r.

§4

Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.

§5

Sprzedawca informuje, że korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego pod numerem kontaktowym Sprzedawcy, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.

Newsletter - bądź na czasie!

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Stelmet S.A. z siedzibą w Zielonej Górze. Z inspektorem ochrony danych osobowych możesz się skontaktować listownie ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub wysyłać e-mail na adres iodo@stelmet.com lub pod numerem 668856762. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wysyłania informacji o aktualnościach dotyczących Stelmet S.A. W każdym czasie możesz cofnąć wyrażoną nam zgodę. Masz prawo dostępu do swoich danych, możesz żądać sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Możesz również zgłosić sprzeciw odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kliknij jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. *

Komunikat

Na podany adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

I. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Stelmet S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej: my). Jako administrator dbamy o to by przekazywane nam przez Państwa dane osobowe były bezpieczne. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra
- za pośrednictwem e-mail: stelmet@stelmet.com
- telefonicznie: 68 3293800.

II. Z kim możesz się kontaktować w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się skontaktować w następujący sposób:
- pisemnie na adres: ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”
- za pośrednictwem e-mail: iodo@stelmet.com
- telefonicznie: 668856762

III. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wysyłania Tobie informacji o promocjach i zmianach w ofercie, a także pozostałych informacji marketingowych dotyczących naszych towarów i usług.
Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest udzielona przez Ciebie zgoda, a także nasz prawnie uzasadniony interes – w zakresie prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych towarów i usług.

IV. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom je przetwarzającym w naszym imieniu uczestniczącym w wykonywaniu przez nas czynności:
- podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne (IT),
- agencjom PR oraz agencjom marketingowym.
Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, przy czym zakres danych do których mają dostęp jest ograniczony wyłącznie do danych niezbędnych do wykonania czynności na nasze zlecenie. Podmioty te nie mogą wykorzystywać przekazanych im danych osobowych do innych celów niż zostały im przez nas wskazane.

V. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody (wypisania się z newslettera).

VI. Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?
Masz prawo dostępu do swoich danych w każdej chwili. Ponadto, możesz żądać sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
W przypadku danych, które udostępniłeś nam na podstawie swojej zgody i które będziemy przetwarzać z wykorzystaniem systemów informatycznych, masz prawo otrzymać je od nas w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego lub poprosić nas byśmy przesłali je bezpośrednio innemu administratorowi.
W przypadku, gdy wyraziłeś zgodą na przetwarzanie danych osobowych, możesz ją cofnąć w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

VII. Kiedy możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych?
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
Dodatkowo, w przypadku gdy Twoje dane będziemy przetwarzać na potrzeby marketingu bezpośredniego, również masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania jeżeli jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

VIII. Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przesyłania na Twoją prośbę informacji o promocjach i zmianach w ofercie, a także pozostałych informacji marketingowych dotyczących naszych towarów i usług.

IX. Czy decyzje dotyczące Państwa są podejmowane w sposób zautomatyzowany?
Decyzje podejmowane na podstawie Twoich danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na podstawie przekazanych informacji nie dokonujemy również profilowania.

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej w dziale Polityka prywatności

Zamknij